متن آهنگ Esta Bonita تهی

دانلود آهنگ Esta Bonita از تهی

Muy Bonita

(خیلی خوشگل)

Muy Linda

(خیلی زیبا)

Drink a little

(کمی بنوشیم)

Un par tequilas

(چند تکی*ا)

More Shots

(شاتهای بیشتر)

Like it’s Fifa

(مثل فیفا)

Yo Loquito , Ella Loquita

(من دیوونه ، اونم دیوونه)

I don’t wanna say too much

(نمیخوام بیش از حد بگم)

Muy Bella

(خیلی زیبا)

خوشگله ، خوشگله

I don’t wanna wait too much

(من نمیخوام بیش از حد صبر کنم)

Muy Bella

(خیلی زیبا)

خوشگله ، خوشگله

i just wanna do it do it

(من میخوام این کارو بکنم)

I like the way tou move it move it

(من حرکاتتو دوست دارم)

She gonna make me lose it lose it

(اون داره دیوونم میکنه)

Every body Knows it

(همه اینو میدونن)

Esta Bonita

(اون خوشگله)

Every body Knows it

(همه اینو میدونن)

Esta Bonita

(اون خوشگله)

Every body Knows it

(همه اینو میدونن)

Esta Bonita

(اون خوشگله)

Te Quireo mi amor

(دوست دارم عشق من)

senorita

(دوشیزه)

Where’v i seen ya

(کجا دیدمت)

Overseas With-out Visa

(خارج از کشور ، بدون ویزا)

Mona Lisa

(مونالیزا)

i Can see Ya

(میتونم ببینمت)

Want To follow

(میخوام دنبال کنی)

You need a leader

(تو به یه رهبر نیاز داری)

I really want you dance on me

(من واقعا میخوام باهام برقصی)

Muy Bella

(خیلی زیبا)

خوشگله ، خوشگله

i Realy want Your hand on me

(من واقعا دستاتو میخوام)

Muy Bella

(خیلی زیبا)

خوشگله ، خوشگله

i just wanna do it do it

(من میخوام این کارو بکنم)

I like the way tou move it move it

(من حرکاتتو دوست دارم)

She gonna make me lose it lose it

(اون داره دیوونم میکنه)

Every body Knows it

(همه اینو میدونن)

Esta Bonita

(اون خوشگله)

Every body Knows it

(همه اینو میدونن)

Esta Bonita

(اون خوشگله)

Every body Knows it

(همه اینو میدونن)

Esta Bonita

(اون خوشگله)

Esta Bonita

(اون خوشگله)

Esta Bonita

(اون خوشگله)

Every body Knows it

(همه اینو میدونن)

Esta Bonita

(اون خوشگله)

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید
Array ( )

عضویت در سایت