متن آهنگ 66 از امیر رقاب

دانلود آهنگ 66 از امیر رقاب

[اینترو]

و اما خداوند بیست نفر از مردان بیت الشمس را کشت

زیرا به داخل صندوق عھد نگاه کرده بودند

[ورس یک]

اونا اینجان اونا اینجان

اولین نفری که شنید صداشونو آدم بود

آخرین نفری که شنید صداشونو آدم بود

من برگزیده ام اونا ھستن ولی ناپدیدن

اونا قدیمی تر از مان ولی واسه ما جدیدن

کِشتی دادن به نوح تابوت عھد به موسی

ترکوندن شھاب سنگ سیبری رو واسه نجات روسا

سنگ نبشته ای از تورات

اصل کتاب مقدس نصفی تووی دایره ھای تبت

نصفی تووی ھرم های مثلث

سِموئیل تو انتخاب شدی چرا از اضطراب پُری

این بال ھای سلیمانِ طعام بنی اسرائیل

وقتشه که انقلاب کنی این ھدیه ی یھوه است

پنھون تووی معبد ارمغان کوروش از بابل

داوود و انبیای اول

حزقیال حفظش کن این محافظِ برای خضر و مریم

مبادا برسه دست کالیگولا ھرود نرون چنگیز و اسکندر

و احَصی’ کُلَ شَئِ عَدَدا

غرقیم توویِ فرمول توویِ ورقا

رگ گردنی فاصله ـَمون فرسنگ ھا

میکائیل اونه به کوه برد کوه سینا کوه طور شد

عظمتی أ یه نور شد ھرکی اونو دید سریعاً کور شد

از پِرو تا به ھارات تووی مھابرا تا رامیانا

چھار راھت تا ستارات تووی کتاب مانا رازیانا

سن مسیح توو سی و سه سالگی سر رسید

تثلیث مثلث یا تثلیث مقدس

چھارده سه ھفت سین مشخص

[کروس]

شر و شعور و کشف و شھود شک و شنود

شش شش شصت و شش

شر و شعور و کشف و شھود شک و شنود

شش شش شصت و شش

[ورس دو]

بهم بگو که مختصات کجاست قبلنا صحبتاش شدھا

جدیداً توو این مرز وھم و واقعیت گیر کردم بیش از حد

پیش رفتم توویِ دنیای اعداد

حتی سفر کردن توویِ رویای افراد

منم عدد فرد فردا گُم توو نورنبرگ و ورسای ھفت با ھفت

برعکس روش کتر توویِ سِفیروت

ا ی الف و یک توو الفبا خط نازکا نگاه زن لوط ایمان و شک ھا

ایران اطراف منو دریاب که زندگیمو دادم پای حرفای توئه لعنتی

بعد از این ھر سختی که بشه پیدات میکنم علنی

جفت شیش وقتی ھمه ی اعداد و کشتیش

تازه میرسی به راز پشتیش

یازده در شیش ھا ھاھا میگه بهت آزاد باش

طلسم تو طلسم من عقیقت کو؟

برس به من فرمانده بوئر به جسم من

تن نمیشه من نمیتونم عقب بمونم

باس بفھمم قبل مرگ تن بعد برم

جلوتر تا برسم به جایی که میگن درک فھم حق ھس

پَ دیوار بلندی در نگاه یاقوت

نیروی غیبی تووی جنگ جالوت و تالوت

ستاره ی شش پر شمشیر داوود

این صدا از حالا آرامشتو میکنه نابود

[کروس]

شر و شعور و کشف و شھود شک و شنود

شش شش شصت و شش

شر و شعور و کشف و شھود شک و شنود

شش شش شصت و شش

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت