متن آهنگ کوله پشتی از نیموش و اشکآن

دانلود آهنگ کوله پشتی از نیموش و اشکآن

(اشکآن)

سَخته دَرکِ حَرفِش

تا یه لَحظه رَد شه رَفته

پِیِ چَسبِ زَخمِ

قَلبِ سَردِش اِنقَدر تَرَک خورده

دیگه بُریده اَز هَمه

تَلخِ ، رَدِ ، خَطِ چِشماش

هَر شَب ، هَفتِ شَب به بَعد که میشه

انگار دُنیا خَراب میشه رویِ سَرِش

واسه بُردَن نَیومده

ولی خُب باختَنُ بَلَد نی

کُلِ دُنیا یه جوری بِخوان تو روت واستنُ

طَرَف شی باشون میگیری که چی میگَم

فَهمیدی یا نَه ؟!؟!

مَن هَرچی که دارَم از خودَم دارَم

خودَم بودَم

وَلی شَبیه کَسایی که مِثلِ تواَن

پُرن تو شَهر

دورَنگ ، تو زَرد از آب دَر میان

وَقتی از آب و گِل دَر میان

عَذاب و دِلگِرمی ام

شُد سَهمِ خودَم

دِلخوشیم نورِ خورشید

به خودَم اومَدَم

دو تا چیز فَقَط پُشتَم مونده بود

اوَلیش حَرفِ مَردُمَم

دُوُمیش کوله پُشتیم

ساعَتا میرَفتَنُ روز میگذَشت

من کُلِ دورُ وَریامُ دور ریختَم

از دوست تا دُشمَن

سُکوت تا صُحبَتِ بِدونِ دَلیل

بِگو بینَم فَرقِش چیه ؟؟؟

وَقتی دُنیا پوچ و مُبهمِ

هَمه حَرفا دُروغ و مُهمَلِ

مَردُم هَمه کور و دُگم

اگه این فاصِله کَم شه

هَمصِدا ؛

فریادامون صِدایِ یه نَسل شه

اون موقعَست یه جُنبِش داریم

که حاصِلِ فَهمِ و راغِبِ نَظمِ

(نیما نیموش)

بیا

که مَن خَستَم از این رَوندِ تِکراری

بیا بازَم دِلُ به جاده بِسپاریم

بیا

تا که از گُم شُدن دوباره پِیدا شیم

دور از ابرایِ مِه آلود

هَوایِ تازه بَرداریم

بِبار

که مَن آتیش گِرِفتَم از انتِظار

بِزار بَرگی بِشیم تو دَفترِ قِصه ها

ما از دورِ زَمان دوریم

ما از اوَل رَها بودیم

بیا تا آرِزویی هَست

تو خاکِ امید بِکاریم

امید بکاریم

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید
برای مشاهده آموزش کلیک کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :

عضویت در سایت

CAPTCHA code