متن آهنگ وزن از حامد اسلش

دانلود آهنگ وزن از حامد اسلش

[ورس یک]

ھمیشه دچار شک

سست و کھنه مثل حقیقت گنگی که گمشده کنج نگاه عروسک

نمیشه باهاش بری توو لک

طنین صدای شب

توو گوشای سنگین و ضعیف و خسته و کوفته ی شھر

مغرور مث شمع یه گناه بدون شرم

یه مسافر که موندنی نیست

حرفای توو چشماش خوندنی نیست

گاھی اوقات فقط میشه نشون داد

مفھومش رسوندنی نیست

وصل به جریان اصلی نور

چشمای افکار منفی کور

واس بعضیا عین یه توھم

تصویرش میشه نزدیک دور

قاتل صاحب برده ی ذھن

باز کننده پرده فکر

یه سپر محافظ روح در برابر

ضربه جسم فاش بزرگترین دروغ قرن

رکود توو بازار فروش تن

فریاد واس چهل سال سکوت زن

نمیزاره انحرافا سروده شن

تبلیغ شه و محصولا فروخته شن

یعنی خیلیا خواستار سقوطشن

ھمونایی که میخوان ھمه جا شلوغ شه بعد

کرور کرور دروغ بگن

یه لحظه که قد کل زندگی می ارزه

یه تولید بدون عرضه

یه موجود عجیب غریب که رو پیشونیش

نوشته اھل تنھا سرزمین بدون مرزه

[کروس]

وزن شعر زیاد باید کم شه

تا ھضمش راحت ترشه

تا لحظه گرفتن بار از منطق

ترس در رفتن رشته داد از دسته

پیدا نمیشه راه از نقشه

آینده حقو میخواد از لحظه

تا بعد به گذشته ھا با لبخند فکر

بکنه باخنده یه یاد از چرخه

بکنه باخنده یه یاد از چرخه

[ورس دو]

زل بزن به پروازش

یه بار قشنگ بکن براندازش

پرده بردار از رازش

ناله در نمیاد از سازش

پر معنیه رخصش با گرگا

مھم چیزیه که داره میسازه

مھم نی برد و باخت توو جنگش با دنیا

رنگ شده چهارگوش سقفش با رویا

بشناسش ولی توش دنبال نقطه اشتراک نگرد

انگ دروغ به نوشته ھاش نزن

بارون میشه اگه تشنه باش قدم زدی

اگه خلاف ھمه باوراتو بت نشون داد

قول بده که یه روزی با یه دشنه باش طرف نشی

سیره چون بیشتر از اشتھاش زدن

زخم به جسم خاک نکردنیش

یه اتفاق فقط ولی اشتباه تر از زمین

نه طرفشن نه میره طرف کسی

وجب به وجب وطنشو با کلمه شریکه

میریزه عرق جبین و میمونه توو

پیچ و خم خط ھدفش ھمیشه

دو تا چشم با یه سینه ی سپر

جون فدا مث میوه ی درخت

از این به بعد ھمراھته

دونگ شیشم حواسته

نذار سرتو زیر آب کنن

تا بتونه بهت ھوا بده

پروازو بهت یاد نمیده

اون جراتُ پروازته ھمراھته

[کروس]

وزن شعر زیاد باید کم شه

تا ھضمش راحت ترشه

تا لحظه گرفتن بار از منطق

ترس در رفتن رشته داد از دسته

پیدا نمیشه راه از نقشه

آینده حقو میخواد از لحظه

تا بعد به گذشته ھا با لبخند فکر

بکنه باخنده یه یاد از چرخه

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید
برای مشاهده آموزش کلیک کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت