متن آهنگ نقطه از حامد اسلش

دانلود آهنگ نقطه از حامد اسلش

[ورس یک]

از این خون تا اون خونه فاصله اس

زاییده دیروز امروزه فردارو حامله اس

وقتی تعریف با حقیقت تووی جنگه

حتی صلحم واسه خودش یه مقابلس

ھر ختم شروع یه قائله اس که بی فایدس

طبیعی نیست طبیعتی که روش باشه جای دست

جھان من فراتر از مرگ مرز و قاعده اس

با این حساب موجودیت بشر یه زایده اس

شاھد ھست تا وقتی که قابل مشاھده اس

بستس راه پیش و راه پس

قدرت نمی تونه بشینه با منطق پای بحث

نقطه ھر جایی باشه ھمونجا

مرکزه فرق نمی کنه وسط مثلثه یا دایره اس

مسابقه اس که تووش بازنده مستحق جایزه اس

چون ھمیشه پشت ھر شکستی یه خائن ھست

نمیخواد بگردی دنبال گذشته توو زمان

تاریخت یه جای تاریک ثبت ھمین حافظه اس

نشون به اون نشونی که به اندازه کافی بارز ھست

عارضم به عرض کسی که دچار عارضس

کسی که ھمیشه اسیر دروغ آینس

اگه خدا زندس چون ھنوز توو معبد کاھن ھست

کی رفیق دزد کی شریک قافله اس

کی جمع میکنه کی اھل معامله اس

کی دنبال راھی واس حل این معادله اس

کی مینویسه کار دلو به حساب دست

کله یا جزء با جزء توو رابطه اس

سقوط نتیجه بازی با جاذبه اس

یا اینکه آبی ترین حامل یه دافعه اس

ھمه خبرایی که شنیدی شایعه اس

انگل خوده خوده ھمین جامعه اس

[کروس]

اگه دستم بھش میرسید پاک میکردم حافظه مو

اگه دستم بھش میرسید قطع میکردم رابطه مو

اگه دستم بھش میرسید اگه دستم بھش میرسید

اگه دستم بھش میرسید نمیزاشتم دستش بهم برسه

اگه ته ھمه چی بزاری نقطه

پخته خام میشه خام میشه پخته

اگه تو بتونی ھمینارو درک کنی

درک کن مھم نیست کی اینو گفته

اگه ته ھمه چی بزاری نقطه

نکنه توو خوده نقطه

اگه تو بتونی همه اینارو درک کنی

درک کنی مهم نیست کی اینو گفته

[ورس دو]

ھمه چی زیر سواله روشی نیست که دوباره

بشه ساخت دنیای جدیدو

بررسی میگه شعاره

چشامی خسته کوه و کمر

پای بی جون باد از این سوز و سفر

اگه یه روز دیگه بدیم نورو ھدر

دیگه سپیده نمیده روزو خبر حُب

یه روز بالاخره توئم مثل من

ھمه چی رو میزاری زیر پا و قانونارو میشکنی

ھمه ھمینی که ھستو میخوان

ولی تو ھمیشه أ اینی که ھست دنبال بیشتری

اینا حسن نه نقص

نفس نفس بزن پشت نفس

آزاد باش حتی توو مشت قفس

از روبرویی با ھدف گنده نترس

باید جھان بشه غرق سکوت و

محو سکون و ھمگی أ رو این صفحه پاک بشیم

اونموقع شاید طبیعت دوباره بزاره

تا یه روزی با یه روش جدیدی ما ساخته شیم

نمیدونم شاید بشه شاید نشه

آدم ھمیشه منتظر آینده شه

تشابه قابل لمسه ولی سخته

مث فرقه تشنگی با عطشه

باطن ظاھر شد پر اشتباه

حائل تازه خورد دورش به ما

وقتی که نیمه ی خالیش پر شد

خالی شد نیمه ی پرش به جا

اگه کلمه رو ذھن من نمیساخت

اگه من نمیخواستم ھیچ چیزی نمیگرفت معنا

تو میشدی تنھا ترین میشدی

بی معنا ترین شئ بی جون و زندگی توو این پھنا

[کروس]

اگه دستم بھش میرسید پاک میکردم حافظه مو

اگه دستم بھش میرسید قطع میکردم رابطه مو

اگه دستم بھش میرسید اگه دستم بھش میرسید

اگه دستم بھش میرسید نمیزاشتم دستش بهم برسه

اگه ته ھمه چی بزاری نقطه

پخته خام میشه خام میشه پخته

اگه تو بتونی ھمینارو درک کنی

درک کن مھم نیست کی اینو گفته

اگه ته ھمه چی بزاری نقطه

نکنه توو خوده نقطه

اگه تو بتونی همه اینارو درک کنی

درک کنی مهم نیست کی اینو گفته

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید
برای مشاهده آموزش کلیک کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت