متن آهنگ رستم از گامنو

دانلود آهنگ رستم از گامنو

مو نمیزنی تو ، با کسی که توو فکرمه

نمونه یِ زنی تو ، انصافاً بسی تو واسه همه عمُر من

آتیشُم نزن ، نزن نزن

مو نمیزنی تو ، با کسی که توو فکرمه

نمونه یِ زنی تو ، انصافاً بسی تو واسه همه عمُر من

آتیشُم نزن ، نزن نزن

خیلی وقته منتظرم ، که اینو بگم و بعد برم

توو کَفِشم اون دختره که ، دلمو کرده تیکه تیکه

بگم ؟ بگم؟

رستمِ دستان اگر پسر خویش را زد و کشت و گامنو همین رو نوشتا

از دل آمد بر آمد ، به ضخامت در آمد

اندازه ی قد و قامت آخر چیست تو نامت؟

هر چه هست هر چه هست ، نامت به دستِ بنده رسیدا

پس گر بوس دهی از لُپ قُلوه ، هر چی خواهی نویسم کتبی نگو این حرفا بُلفه

ماشینش گُلفه ، زرده هم رنگِ زلفه

اینها رو میگویم فکر نکنی خانم هست تُحفه ها ، خشمش ببینید از ترس میکنه سُرفه

به قولِ امروزیا او بس خُوفه ، آه ترسم آه ترسم آه ترسم

میترسم که یهویی دَر بره أ دستم

مو نمیزنی تو ، با کسی که توو فکرمه

نمونه یِ زنی تو ، انصافاً بسی تو واسه همه عمُر من

آتیشُم نزن ، نزن نزن

مو نمیزنی تو ، با کسی که توو فکرمه

نمونه یِ زنی تو ، انصافاً بسی تو واسه همه عمُر من

آتیشُم نزن ، نزن نزن

از دور از دور از دور ، از دور دیدمش زُلفش وِلو بود

راستی که قدش بلند بود ، آره ابروهاش کمند و راه رفتنش لَوَند بود

از یک به دو تا سه به چهار و پنج ، میشمارم قدم هاشو دلم قَنج

میره آره ، میدم خودمو رنج ، از کنارم میاد رَد که میشه میتَرکه دما سنج

چشماش ، ماه فری آبی مثِ کریستالِ والتر (سریال برکینگ بد)

وایت ، وای چشماش میکُشه منو مانندِ یه هانتر

 آمپر چسبیده آخه دانی چیست ؟ تو ندانی تو ندانی منو به این روز رسوندی

به خاکِ سیاه کشوندی

آه حالا ، دلِ من که به یه بند بند بنده ، میکنی توو پاچه خنده خنده

بله وعده بده نده قدِ بنده ، اگه در این حد رِل زده نده

اینا فنِ زنه ، خطای هَنده

مو نمیزنی تو ، با کسی که توو فکرمه

نمونه یِ زنی تو ، انصافاً بسی تو واسه همه عمُر من

آتیشُم نزن ، نزن نزن

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت