متن آهنگ درگیری از نوید مرداب و نیما نیموش

دانلود آهنگ درگیری از نوید مرداب و نیما نیموش

همه درگیریم

درگیرِ یه جو اَلکی مغزی تعطیلیم

پیِ تفریح توو خیابون

تقصیرِ کسی نیس ، توو بادِ تاریخیم

صبح بیداری کاری نیس

با هر رنگ و پالس میریم میریم میریم

درگیرِ یه جو اَلکی مغزی تعطیلیم

پیِ تفریح توو خیابون

تقصیرِ کسی نیس ، توو بادِ تاریخیم

صبح بیداری کاری نیس

با هر رنگ و پالس میریم میریم میریم

صبح به نام عارفاست ، ظهر واسه کاریا

عصر به کام عاشقا و شب مال ساقیا

روز مال کارگر و ماه واسه کارفرما

سال واسه کاسب بعد سی سال کارمندا

جنگ مال مستضعف ، خشم مال غیرتی

لَنگ باشه مختصر و تهش وام هیئتی

پس کوو ملتی که یه جهانو بود فاتحش

ابو علی استاد و زکریا کاشفش

فضولم جاش جهنمه

واضح چون سیصد و شصت و پنج در هفت هزار

نم نمه تقسیم بر صد و بیست و چهار هزار

جواب نمیده

اون که گرفته داستانو تا تهشو گیره

غم هم مالِ یه پدر و خوشبختی حاصل

ازدواج طایفه پولدار با ادا *نگای فاحشه

مال فکرِ من عایشه

پول و پله و شتر و جمل و اعراب با قاعده پشت قاعده

همه درگیریم

درگیرِ یه جو اَلکی مغزی تعطیلیم

پیِ تفریح توو خیابون

تقصیرِ کسی نیس ، توو بادِ تاریخیم

صبح بیداری کاری نیس

با هر رنگ و پالس میریم میریم میریم

همه درگیریم

درگیرِ یه جو اَلکی مغزی تعطیلیم

پیِ تفریح توو خیابون

تقصیرِ کسی نیس ، توو بادِ تاریخیم

صبح بیداری کاری نیس

با هر رنگ و پالس میریم میریم میریم

فیش میشه ماهی یعنی دکل میشه جانی

یعنی خطر یعنی کودتا توو ترکیه و حسابِ شخصی

و هرس بی دغدغه ، تووی پیست مانع بچین

کره اسبا رو بپرون شب به خاله بگی

ما ایرانیا آخر مهمون نوازیم

شما واسه مهمونامون چی دارین که بنوازین

مطربا میزنن چنگ خوشگلا

به پولدارا پولدارا به بدبختا

بدبختا هم به هم

میریزه راحت خون و کور میشه چشم

جونو میگیره و در ازاش هم پول میده بهش

تا خوبم بشه زشت حقه همه رو بخور ولش

راهی هم نیس از این کثافت دونی تا بهش

همش زندگی کردی تا بگن ترکوندی

هنوزم مفهوم نیست واینسا

نیای کم رژ لب اول و روش برق لب

بالا خط چشم کاشتی گونه زیر خطِ فقر

اینم لپ کلوم خطم بحث

خر عیسیاس که از هر هنری با خبر است

هر خری را نتوان گفت که صاحب هنر است

خوش لب و خوش دهن و چابک و شیرین حرکات

کم خور و پر دو با تربیت و باربر است

خر عیسی را آن بی هنر انکار کند

که خود از جمله ی خرهای جهان بی خبر است

قصد راکب را بی هیچ نشان می داند

که کجا موقع مکث است و مقامِ گذر است

من به جز مدحت او مدحِ دگر خر نکنم

جز خر عیسی گور پدر هر چه خر است

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت