متن آهنگ اما تلخ از اشکآن

دانلود آهنگ اما تلخ از اشکآن (اسکیت)

(وِکسیلیِت تیم)

مَرد از خانه بیرون می آید

سَوارِ آسانسور میشود

و بعد از رسیدن به طَبقه ی همکف

از ساختِمان خارج می شود

صِدای آژیر و ماشین پلیس می آیَد

مرد فرار میکند

و سعی میکند دوان دوان از صحنه خارج شَوَد

پلیس : بی حَرِکَت

ازجات جُم نَخُر

ایست

بِهِت مَیگَم وایسا

پلیس از ماشین خارج میشود

بار دیگر اختار میدهد :

ایست

مرد نمی ایستد

و پُلیس به پایِ او شِلیک میکند

و او از حرکت می ایستَد

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :
Array ( )

عضویت در سایت